Przejdź do treści Skip to footer
Sprawiedliwa transformacja w Aglomeracji Beskidzkiej
Dodano: 2.11.2020

Sprawiedliwa transformacja w Aglomeracji Beskidzkiej

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej powołał Grupę roboczą ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, której zadaniem będzie podejmowanie działań wspierających Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w przygotowaniu dokumentów dotyczących Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla obszaru Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego) oraz współpracy z Biurem Stowarzyszenia przy planowaniu, wdrażaniu, koordynowaniu oraz monitorowaniu działań związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. W skład ww. Grupy roboczej wchodzą:

 • Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA
 • Miasto Bielsko-Biała
 • Powiat Bielski
 • Powiat Cieszyński
 • Powiat Żywiecki
 • Gmina Czechowice-Dziedzice
 • Gmina Bestwina
 • Gmina Zebrzydowice
 • Gmina Strumień
 • Gmina Hażlach
 • Gmina Wilamowice.

Na przedstawiciela Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA w pracach Zespołu Regionalnego dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim , Zarząd Stowarzyszenia powołał Pana Grzegorza Sikorskiego – Wójta Gminy Hażlach, natomiast na Jego Zastępców w ww. zakresie - Pana Artura Beniowskiego - Wójta Gminy Bestwina oraz Panią Annę Korczyńską - przedstawiciela Biura Stowarzyszenia.

W dniu 17 listopada br. w godzinach od 9:00 do 15:00 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Departament Rozwoju Regionalnego) organizuje Seminarium Partycypacyjne – transformacja społeczno-gospodarcza regionu dla przedstawicieli podregionu bielskiego, tj. dla przedstawicieli m.in.: władz lokalnych, agencji rozwoju, parków technologicznych, uczelni, instytutów badawczych, organizacji pracodawców, PUP, agencji zatrudnienia, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, OPS-ów, dyrektorów szkół zawodowych, jak również przedsiębiorców oraz grup społecznych.

Spotkanie odbędzie się online za pomocą aplikacji „Microsoft Teams”.

Rejestracja na szkolenie online odbywa się do 16.11.2020 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie organizatora pod linkiem:

https://transformacja.slaskie.pl/content/konsultacje_17_11_bielski

Celem Seminarium jest włączenie środowisk lokalnych w proces transformacji społeczno-gospodarczej regionu oraz przygotowania dokumentów programujących (Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, RPO WSL 2021-2027), czego spodziewanym efektem ma być:

 1. Diagnoza problemów pozwalająca stworzyć projekt dokumentu odpowiadający na rzeczywiste potrzeby społeczności podregionów.
 2. Edukacja - poinformowanie o specyfice wsparcia FST, wyważenie i urealnienie zgłaszanych postulatów, minimalizowanie liczby wniosków niedotyczących problematyki dokumentu programującego.
 3. Budowanie w społeczności lokalnej poczucia współwłasności procesu. Zwiększenie szans na merytoryczną dyskusję i uwagi na etapie wdrażania.

Sprawiedliwa transformacja to proces systematycznych i stopniowych zmian, które w dłuższej perspektywie pozwolą oprzeć gospodarkę regionu o nowoczesne gałęzie przemysłu neutralnego dla środowiska. Celem Zarządu Województwa Śląskiego jest, aby zmiana w kierunku niskoemisyjnej gospodarki nie była inwazyjna dla mieszkańców województwa, ale żeby był to długi i powolny proces. Bezpośrednio wpłynie on na około milion osób pracujących w sektorze wydobywczym i branżach związanych z górnictwem. Pod względem obszaru zmiana ta obejmie 7 z 8 podregionów województwa, w których mieszka ok. 4 mln osób. Są to podregiony:

 • katowicki,
 • bytomski,
 • sosnowiecki,
 • gliwicki,
 • tyski,
 • rybnicki,
 • bielski.

Mieszkańcy województwa zyskają równy dostęp do zasobów środowiska naturalnego (czystej wody, powietrza i terenów zielonych), rynku pracy oraz infrastruktury społecznej i technicznej. Dzięki sprawiedliwej transformacji uda się zniwelować istniejące różnice rozwojowe i zapewnić wysoką jakość życia i nowe możliwości rozwoju.

Doświadczenia wielu regionów, które przeszyły proces transformacji oraz dostępne publikacje i wytyczne podkreślają jego wieloaspektowy i długofalowy charakter oraz konieczność rzetelnego zaplanowania tego procesu w formie strategii lub programu.

Założenia te są punktem wyjścia do przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST), który w latach 2021-2027 ma być podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania transformacji regionów górniczych UE.

Plan będzie zawierał zarys procesu transformacji dla wskazanych podregionów do 2030 r. Zostanie opracowany w zgodności z Krajowym Planem na rzecz Energii i Klimatu, opisze ścieżkę przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu, a także wskaże terytoria, które zostaną objęte dodatkowym wsparciem podczas transformacji. W odniesieniu do każdego z tych terytoriów Plan wskaże wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz określi potrzeby przy rozgałęzianiu gospodarki, przekwalifikowywaniu pracowników i rekultywacji środowiska naturalnego.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji będzie realizowany ze środków UE na lata 2021-2027, tj. z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji uzupełnionego o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego + (EFS+). Zarząd Województwa Śląskiego stoi na stanowisku, że optymalnym poziomem wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest poziom regionalny w ramach RPO WSL 2021-2027.

W marcu 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zespół Regionalny dla inicjatywy regionów górniczych w województwie śląskim , celem uspołecznienia procesu przygotowania projektów transformacyjnych, koordynacji działań Zarządu i innych partnerów w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej, a także monitorowania postępu realizacji projektów służących transformacji regionu. Zespół ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny i współpracuje z władzami regionalnymi nad planowaniem działań w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Obecnie planowane jest zaangażowanie Zespołu Regionalnego w prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji.