Przejdź do treści Skip to footer

O nas

Statutowa nazwa Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej

Statutowa nazwa skrócona:
Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA

Podmiotowość:
Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym – zinstytucjonalizowana forma współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów, stanowiąca odrębny podmiot publiczny (osobowość prawna).

Cele i zakres działania:
Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA zostało powołane dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, realizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego jego członków, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Jego działalność ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących stowarzyszenie poprzez: 

 • wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych, 
 • promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i i innych podmiotów, 
 • integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój obszaru funkcjonalnego, 
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów, 
 • wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego, 
 • inne działania realizujące cele statutowe. 

W ramach działalności Stowarzyszenia w najbliższych latach zaplanowano m. in. realizację wspólnych przedsięwzięć z zakresu: 

 • transportu publicznego i zrównoważonej mobilności,
 • budowy spójnej i bezpiecznej sieci tras rowerowych, 
 • ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony bioróżnorodności), 
 • ochrony dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem jego różnorodności i odmienności na tle województwa śląskiego), 
 • turystyki,

wraz z pozyskiwaniem na ten cel środków zewnętrznych. 

Stowarzyszenie realizuje funkcję tzw. Związku ZIT w zakresie wdrażania instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej, takich jak Zintegrowane/ Regionalne Inwestycje Terytorialne, dzięki którym już od 2007 roku realizowane są wspólne cele rozwojowe gmin i powiatów z obszaru subregionu południowego województwa śląskiego.