Przejdź do treści Skip to footer
Grupa robocza ds. utworzenia sieci tras rowerowych w subregionie południowym województwa śląskiego
Dodano: 1.10.2020

Sieć tras rowerowych w Aglomeracji Beskiedzkiej

Grupa robocza ds. utworzenia sieci tras rowerowych w subregionie południowym województwa śląskiego (dalej: Grupa robocza) została powołana uchwałą Rady RIT Nr 95/X/2019 z dnia 17 października 2019 r.

Zgodnie z § 2 Regulaminu pracy grupy roboczej - obsługę posiedzeń zapewnia Biuro Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, a po przejęciu funkcji Instytucji Pośredniczącej dla RIT Subregionu Południowego, tj. od grudnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka – Biuro Stowarzyszenia

Głównym celem powołania niniejszej grupy, jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury rowerowej, integracji systemu transportu rowerowego w subregionie południowym województwa śląskiego oraz planowania zintegrowanej sieci tras rowerowych wpisujących się w założenia wojewódzkiej polityki rowerowej (sieć podstawowa), przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb gmin i powiatów subregionu południowego w tym zakresie (sieć uzupełniająca).

Do zadań Grupy roboczej należą przede wszystkim:

  1. inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej w subregionie południowym,
  2. przygotowanie planu spójnej sieci tras rowerowych w subregionie południowym z uwzględnieniem sieci podstawowej (trasy o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i lokalnym uwzględnione w założeniach wojewódzkich) oraz sieci uzupełniającej,
  3. współpraca z organizacjami zrzeszającymi rowerzystów,
  4. współpraca ze Śląskim Oficerem Rowerowym oraz IZ RPO WSL,
  5. współpraca z potencjalnymi partnerami, zarządcami terenów niezbędnych dla celów projektowych,
  6. monitoring prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie infrastruktury transportu rowerowego,
  7. monitoring źródeł finansowania zintegrowanego przedsięwzięcia,
  8. bieżące informowanie Rady RIT/ Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka o wynikach prac.