Przejdź do treści Skip to footer
Forum stowarzyszeń subregionu południowego
Dodano: 18.10.2020

Forum stowarzyszeń subregionu południowego

Powołane w 2019 roku Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka kontynuując wdrażanie instrumentu ZIT na obszarze swojej działalności, zgodnie z zapisami statutowymi, listami intencyjnymi podpisanymi przez wszystkie samorządy subregionu oraz przyjętymi przez Zgromadzenie Ogólne uchwałami, wzięło na siebie odpowiedzialność za realizację wspólnych zintegrowanych projektów m. in. z zakresu transportu publicznego, subregionalnej sieci tras rowerowych, szeroko pojętej ochrony środowiska czy szkolnictwa zawodowego.

Fakt, że instrument ZIT, zgodnie z założeniami wskazanymi w projektach prawa wspólnotowego dotyczących polityki spójności 2021-2027, dedykowany jest działaniom z zakresu kultury i turystyki, spowodował, że Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka dostrzegła możliwość wsparcia funkcjonujących w naszym subregionie marek turystycznych oraz potrzebę szerokiej współpracy z doświadczonymi w tym obszarze Stowarzyszeniami OLZA czy Region Beskidy, a także funkcjonującymi na naszym terenie LGD i LGR.

Dlatego też w związku z trwającymi w subregionie południowym województwa śląskiego pracami nad programowaniem rozwoju, w tym wdrażaniem elementów polityki spójności oraz innych instrumentów polityki UE na lata 2021+ dedykowanych terytorialnie subregionowi, Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA zainicjowało podjęcie współpracy kilku funkcjonujących na obszarze subregionu południowgo stowarzyszeń samorządowych, zwiększając tym samym efektywność działalności zarówno dla gmin i powiatów, jak i dla mieszkańców.

Celem tej współpracy będzie nie tylko wymiana wiedzy i doświadczeń, ale przede wszystkim poszukiwanie możliwości współpracy, która przyniesie wymierne efekty i integrację działań na rzecz gmin i powiatów subregionu południowego.

I inauguracyjne spotkanie FORUM STOWARZYSZEŃ SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO odbyło się 21.09.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia AGLOMERACJA BESKIDZKA.