Przejdź do treści Skip to footer
Rozwój transportu publicznego i zrównoważonej mobilności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027
Dodano: 6.11.2023

Rozwój transportu publicznego i zrównoważonej mobilności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Strategia ta jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej uwzględniające zdiagnozowane potencjały i potrzeby, w kontekście możliwości, które daje polityka spójności Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2021-2027.

Równolegle do Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) powstawał tzw. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+. Plan posłuży mieszkańcom Aglomeracji Beskidzkiej przede wszystkim w poprawie dostępności do usług transportowych oraz ułatwi osiąganie celów podróży i mobilność. Nastąpi to poprzez działania i inwestycje skierowane m. in. na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, integrację usług transportowych, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników oraz ograniczenie emisyjności w transporcie publicznym, w tym poprzez rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego.

Przyjęty 27 października Plan zakłada cele operacyjne i kierunki działań, których część realizowana będzie w ramach Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Na działania z zakresu transportu i zrównoważonej mobilności do subregionu południowego województwa śląskiego w latach 2021-2027 trafi ponad połowa całkowitej puli wskazanej powyżej – niemal 200 mln euro.

Środki te obejmą budowę infrastruktury transportu publicznego, wymianę taboru na zero- i niskoemisyjny, rozbudowę inteligentnych systemów transportowych oraz utworzenie sieci tras rowerowych w oparciu o bezpieczną infrastrukturę dedykowaną dla jednośladów.

Wśród działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej dotyczących infrastruktury transportu publicznego największy projekt obejmuje budowę subregionalnego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej. Inwestycja sfinansowana zostanie ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 a przewidziane na ten cel środki europejskie to 225 mln zł. Z kolei ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 10 mln euro przeznaczonych zostanie na stworzenie infrastruktury park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w Żywcu, Wilkowicach i w gminie Goleszów, a w Cieszynie, Szczyrku i Skoczowie rozbudowana zostanie istniejąca infrastruktura przesiadkowa. Ponadto, w Bielsku-Białej sfinansowana zostanie rozbudowa inteligentnego systemu transportowego.

Za ok. 15 mln euro środków ZIT zakupiony zostanie nowoczesny tabor autobusowy oraz infrastruktura ładowania/ tankowania:

 • PKM w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o. o. (tabor elektryczny),
 • MZK w Bielsku-Białej (tabor o napędzie wodorowym),
 • ZGK w Cieszynie (tabor elektryczny),
 • Komunikacja Beskidzka Sp. z o. o. (tabor zasilany CNG).

Poniższa mapa obrazuje przedsięwzięcia z zakresu rozwoju transportu publicznego zaplanowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej 2021 – 2027.

 

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) przewiduje wydatkowanie ok. 50 mln euro z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na rozbudowę infrastruktury rowerowej. W ramach ZIT powstaną trasy rowerowe ze środków europejskich skierowanych na mobilność (ponad 7 mln euro) oraz na szlaki turystyczne (ponad 9 mln euro). Pozostałe środki dotyczą projektu strategicznego Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim, w ramach którego powstanie m. in. rowerowa pętla wokół Jeziora Żywieckiego oraz część trasy VeloSoła wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego. Za realizację projektu odpowiadać będzie Związek Międzygminny ds. Ekologii wraz z samorządami miasta Żywiec oraz gmin: Czernichów i Łodygowice.

Z ww. puli środków zrealizowane zostaną spójne elementy sieci regionalnych tras rowerowych (RTR) w oparciu o założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego:

 • krajowa trasa rowerowa nr 17 na odcinku Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała – Wilkowice (na tym odcinku trasa nosić będzie nazwę VeloBiała) – Łodygowice – Żywiec – Wieprz – Węgierska Górka – Milówka (kolejne odcinki trasy w kierunku Istebnej i granicy państwa w Dolinie Czadeczki oczekują na dodatkowe środki na liście projektów rezerwowych),
 • krajowa trasa rowerowa nr 5 (Wiślana Trasa Rowerowa) na odcinkach:
  w gminie Skoczów i Czechowicach-Dziedzicach (poprawa stanu istniejącego) oraz w Wiśle – przedłużenie z centrum Wisły w kierunku Jeziora Czerniańskiego,
 • regionalna trasa rowerowa nr 604 (ViaDucalis) na brakujących odcinkach w Ustroniu i w Górkach Wielkich, a także w gminie Kozy,
 • regionalna trasa rowerowa nr 611 (VeloSoła) na odcinku wokół Jeziora Żywieckiego i wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego (w ramach projektu Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim), na brakujących odcinkach pomiędzy gminą Radziechowy-Wieprz a gminą Rajcza,
 • regionalna trasa rowerowa nr 613 na odcinkach w gminie Rajcza oraz w Wiśle i Skoczowie (kolejne odcinki trasy w gminie Istebna oraz w gminach Strumień i Zebrzydowice oczekują na dodatkowe środki na liście projektów rezerwowych),
 • regionalna trasa rowerowa nr 614 na odcinkach w Szczyrku, w Łodygowicach (przedłużenie istniejącej infrastruktury w gminie Buczkowice) i wokół Jeziora Żywieckiego,
 • regionalna trasa rowerowa nr 615 (VeloKoszarawa) na odcinku od Żywca do Jeleśni,

oraz infrastruktura uzupełniająca RTR w formie sięgaczy i szlaków turystycznych, m. in.:

 • w kierunku Międzybrodzia Żywieckiego (sięgacz RTR 611),
 • w kierunku Doliny Zimnika (sięgacz RTR 17),
 • w kierunku Koszarawy (sięgacz RTR 615 w ramach szlaku rowerowego VeloKoszarawa),
 • w kierunku Brennej (sięgacz RTR 604).

Poniższa mapa obrazuje schemat planowanej subregionalnej sieci tras rowerowych z uwzględnieniem przedsięwzięć finansowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej 2021 – 2027.

 

 

Wkrótce kolejne informacje nt. inwestycji ujętych w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030).