Przejdź do treści Skip to footer
połączone dłonie
Dodano: 30.11.2020

Realizacja projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), za pośrednictwem samorządów województw, zaprosiło jednostki samorządu terytorialnego (JST) z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz miasta liczące do 20 tys. mieszańców i będące stolicami powiatów wraz z ich obszarami funkcjonalnymi do zawiązywania partnerstw i uczestnictwa w projekcie doradczym pod nazwą „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” (pilotaż CWD).

Celem pilotażu CWD jest wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez regiony, pilotaż CWD skierowany jest do najsłabszych gospodarczo obszarów w każdym województwie.

W celu wzmocnienia sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych, w tym przede wszystkim wzmocnienia kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z innymi samorządami, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, tj. Gminy Rajczy i Gminy Ujsoły oraz samorządów powiązanych funkcjonalnie z ww. jednostkami, tj. gmin: Istebna, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz, przystąpiły do uczestnictwa w projekcie doradczym MFiPR pn. „Pilotaż CWD”.

W związku z powyższym, w ramach działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka na terenie subregionu południowego, przedstawiciele ww. gmin zawiązali Radę Partnerstwa dla przedmiotowego projektu w formie Grupy roboczej do spraw obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Współpraca wskazanych jednostek samorządowych odbywa się w ramach działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka i dotyczy różnych elementów funkcjonalnych z ich obszarów ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej turystyki, w tym tras rowerowych, ochrony różnorodności biologicznej, rozwoju dróg lokalnych, rozwoju cyfryzacji, infrastruktury opiekuńczo-wychowawczej (przedszkola, żłobki), a także polityki senioralnej.

mapa obszaru gminy Rajcza i Ujsoły
Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją na terenie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, na rzecz współpracy w ramach projektu MFiPR pn.: „Pilotaż CWD”