Przejdź do treści Skip to footer
Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+
Dodano: 31.10.2023

Przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Konferencja promująca zrównoważoną mobilność w subregionie południowym województwa śląskiego miała miejsce 27 października br. w Szczyrku. Eksperci zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym podsumowali efekty działań związanych z opracowaniem planu. Bezpośrednio po konferencji Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka (gremium złożone z wszystkich 41 gmin i powiatów – Członków Stowarzyszenia) jednogłośnie przyjęło Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+, który następnie przedłożony zostanie do przyjęcia wszystkim radom gmin i powiatów.

Plan posłuży poprawie mobilności mieszkańców Aglomeracji Beskidzkiej poprzez działania i inwestycje skierowane m. in. na zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, integrację usług transportowych, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników oraz ograniczenie emisyjności w transporcie publicznym, w tym poprzez rozwój transportu nisko- i zeroemisyjnego.

W dokumencie określono cele operacyjne skierowane na osiągnięcie głównego celu ujętego w wizji: Aglomeracja Beskidzka obszarem ze zintegrowanym systemem transportowym z wysokim poziomem dostępności, zapewniającym bezpieczną i zrównoważoną mobilność.

Zgodnie z przyjętym dokumentem powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację następujących pakietów działań:

Pod powyższymi pakietami kryją się konkretne działania oraz planowane inwestycje infrastrukturalne na terenie całej Aglomeracji Beskidzkiej podzielone na dwa etapy:

  • etap I (operacyjny – do roku 2030), m. in. stworzenie sieci kolejowej umożliwiającej uruchomienie kolei aglomeracyjnej, utworzeniu podstawowego układu linii autobusowych, zapewniającego sprawne połączenia między gminami i powiatami Aglomeracji Beskidzkiej wraz z uwzględnieniem synchronizacji, także z istniejącymi przewozami kolejowymi, budowę infrastruktury transportu publicznego (węzły przesiadkowe, park&ride, bike&ride), stworzenie bezpiecznej i zintegrowanej sieci tras rowerowych w oparciu o regionalną politykę rowerową oraz wymianę taboru transportu publicznego na nisko- i zeroemisyjny;

  • etap II (strategiczny – po roku 2030), m. in. obejmujący okres po oddaniu do użytku wystarczającej infrastruktury sieci kolei aglomeracyjnej i zakładający remarszrutyzację podstawowego układu linii autobusowych pod kątem kompatybilności z koleją aglomeracyjną – tworzenie linii dowozowych skoordynowanych z rozkładem jazy pociągów oraz unifikację taryfy z przewozami kolejowymi.

Już wkrótce szersze informacje na temat pierwszych planowanych inwestycji z zakresu transportu publicznego i zrównoważonej mobilności w kontekście konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Na jej podstawie do subregionu południowego województwa śląskiego w latach 2021-2027 trafią środki europejskie na realizację samorządowych inwestycji na poziomie ponad 350 mln euro, w tym ponad połowa na inwestycje z zakresu zrównoważonej mobilności (budowę węzłów przesiadkowych, wymianę taboru, budowę tras rowerowych).

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ - pobierz

 

 

Projekt pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0081/22-00 w ramach konkursu POIiŚ.6.1/1/22 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach