Przejdź do treści Skip to footer
Pozytywna ocena Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ na lata 2021-2027
Dodano: 25.01.2024

Pozytywna ocena Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ na lata 2021-2027. 350 mln euro na inwestycje samorządowe w subregionie południowym

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pozytywnie zaopiniowali zgodność Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) z Umową Partnerstwa oraz możliwościami finansowania Strategii w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz poszczególnych programów krajowych.

Tym samym możliwe jest rozpoczęcie procesu wdrażania Strategii poprzez uruchomienie naborów wniosków, przygotowanie i realizację zaplanowanych projektów oraz inwestycji strategicznych ukierunkowanych na osiągnięcie głównego celu ujętego w wizji: Aglomeracja Beskidzka obszarem aktywnym gospodarczo, zasobnym w zieloną energię, dobrze skomunikowanym, wykorzystującym swoje naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe w sposób zrównoważony, tworząc w oparciu o szeroką współpracę ugruntowany potencjał turystyczny i społeczno-gospodarczy.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego), uwzględniające zdiagnozowane potencjały i potrzeby w kontekście możliwości, które daje polityka spójności Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2021-2027. W ramach wdrażania Strategii samorządy Aglomeracji Beskidzkiej otrzymają środki europejskie na realizację inwestycji z zakresu:

 • poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych,
 • transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii,
 • rozwoju transportu publicznego i zrównoważonej mobilności,
 •  rozwoju infrastruktury rowerowej,
 • rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej,
 • niwelowania skutków działalności pogórniczej, poprzemysłowej,
 • rozwoju kształcenia branżowego,
 • wsparcie obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Pula środków na realizację Strategii, w tym tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz przedsięwzięć strategicznych Aglomeracji Beskidzkiej, wynosi ponad 350 mln euro.

Już w pierwszym półroczu tego roku na podstawie Strategii uruchomionych zostanie 17 naborów w ramach  programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 -2027 dedykowanych Aglomeracji Beskidzkiej na łączną kwotę 153 569674,46 euro m. in.: z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, rozwoju energetyki opartej o odnawialne źródła energii, transportu publicznego i zrównoważonej mobilności, budowy regionalnych tras rowerowych, kultury i turystyki oraz rekultywacji oraz ponownego wykorzystania terenów poprzemysłowych. Jednocześnie rozpoczną się prace dotyczące projektów strategicznych tj.:

 • Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej (Lider: Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka)
 • Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim (Lider: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu)

Wyciąg z harmonogramu naborów

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego AGLOMERACJI BESKIDZKIEJ na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)