Przejdź do treści Skip to footer
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
Dodano: 22.05.2023

Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Aglomeracji Beskidzkiej – absolutorium dla Zarządu

W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej miało dzisiaj miejsce posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka, zrzeszającego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego subregionu południowego województwa śląskiego.

Obrady poprzedziła minuta ciszy poświęcona tragicznie zmarłemu Radosławowi Ostałkiewiczowi – Wójtowi Gminy Jaworze, po której swoje wystąpienia zaprezentowali zaproszeni goście Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Łukasz Ecimowicz – Radny powiatu  żywieckiego, przedstawiciel Poseł na Sejm RP – Małgorzaty Pępek, Michał Michalski – Dyrektor Biura Senator Agnieszki Gorgoń- Komor oraz Stefania Koczar-Sikora – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

W trakcie posiedzenia jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2022 oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia w tym okresie wskazano udział w Programie Kolej+ oraz negocjacje dotyczące alokacji środków europejskich dla subregionu na lata 2021-2027. Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka jednogłośnie wsparło inicjatywę Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w zakresie przekształcenia uczelni w uniwersytet. Przyjęcie stosownego stanowiska poprzedziło wystąpienie dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego – Rektora Akademii. Stowarzyszenie wyraziło także jednogłośnie poparcie dla miasta Bielska-Białej w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Na wniosek mniejszych samorządów, gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, Stowarzyszenie zdecydowało o rozszerzeniu składu Zarządu. Do dotychczasowego, 10-osobowego składu dołączyli: Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, Jan Góra – Wójt Gminy Lipowa oraz Artur Beniowski – Wójt Gminy Bestwina, którego dotychczasowe miejsce w Komisji Rewizyjnej zajął z kolei Jacek Kaliński – Wójt Gminy Kozy.

W dalszej części obrad omówiono między innymi współpracę samorządów w ramach klastrów energii oraz kwestie związane z finansowaniem inwestycji w odnawialne źródła energii ze środków europejskich.

W ostatniej części posiedzenia Paweł Niklewicz – dyrektor biura Stowarzyszenia – omówił kwestie finansowania inwestycji ze środków europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz organizację planowanych projektów własnych Stowarzyszenia w najbliższych latach. Na realizację ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka pozyskało dla swoich członków 156 721 529,00 euro na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności (w tym regionalnych tras rowerowych), kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej będzie realizowanych kilka tzw. projektów strategicznych w ramach różnych programów unijnych. Największe z nich to planowany w Bielsku-Białej węzeł przesiadkowy oraz rozwój obszaru wokół Jezior: Żywieckiego i Międzybrodzkiego. Biuro Stowarzyszenia opracowuje Strategię Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030), której zatwierdzenie jest warunkiem uruchomienia środków.