Przejdź do treści Skip to footer
oficyna łodygowice
Dodano: 19.11.2021

Podsumowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań.

W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego. Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe jest podsumowanie działań realizowanych w subregionie dzięki środkom RIT dla subregionu. Współpraca samorządów subregionu w tym zakresie umożliwiła dofinansowanie ze środków unijnych 219 projektów, co przekłada się na wykorzystanie ponad 99% całości alokacji.

Zapraszamy zatem do obejrzenia filmu promującego Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – instrumentu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Skala zrealizowanych projektów jest bardzo duża, zatem w filmie możliwe było zaprezentowanie jedynie części z ponad 200 projektów, którymi mogą pochwalić się samorządy z obszaru subregionu.

Film promocyjny wersja standardowa - https://youtu.be/_TEXSTXYmJE

film promocyjny - wersja z audiodeskrypcją - https://www.youtube.com/watch?v=k6imBCiIiwg

Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie w wysokości ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Dokumentem bazowym dla identyfikacji celów rozwojowych subregionu południowego i podstawowym kryterium przyznawania środków była Strategia RIT, obejmująca bardzo różne dziedziny rozwoju, sformułowane w ramach działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego:

1)           efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

2)           niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie,

3)           gospodarka wodno-ściekowa,

4)           rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego i infrastruktura usług społecznych,

5)           infrastruktura oraz wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego i ustawicznego,

6)           poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych, a także promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych,

7)           wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Więcej szczegółów o realizowanych projektach można znaleźć na stronie Miasta Bielsko-Biała - Lidera RIT (http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/), gdzie znajduje się galeria wraz z pełną listą przedsięwzięć, oraz na stronach pozostałych gmin i powiatów subregionu.