Przejdź do treści Skip to footer
podpisanie umowy
Dodano: 2.08.2022

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka wdrożyło działania zmierzające do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla subregionu południowego województwa śląskiego, tj. obszaru działalności Stowarzyszenia, obejmującego Miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki.

2 sierpnia 2022 r. w Bielsku-Białej miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej realizacji Planu z udziałem przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia: Przewodniczącego – Jarosława Klimaszewskiego, Prezydenta Miasta Bielska-Białej i Mariana Błachuta – Członka Zarządu Stowarzyszenia, Burmistrza Czechowic-Dziedzic, oraz przedstawiciela Wykonawcy, firmy LPW Sp. z o. o. – Radosława Polowego.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności i dlaczego jest taki ważny?

Jest to kompleksowy dokument rangi strategicznej, opracowany i wdrażany przez władze miast i gmin oraz podmioty zaangażowane w realizację polityki transportowej, ukierunkowany przede wszystkim na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług. W Planie, obok diagnozy i określenia problemów mobilności występujących na danym obszarze, muszą znaleźć się także adekwatne działania i zachęta do kształtowania wybranych zachowań komunikacyjnych, jak również wskazanie narzędzi monitoringu stanu mobilności.

Zatem Plan Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ będzie nie tylko strategicznym opracowaniem, lecz przede wszystkim uruchomi szereg praktycznych działań –  wieloletnią politykę w zakresie zrównoważonej mobilności dla całego obszaru, która dzięki systematycznemu monitoringowi będzie modyfikowana zgodnie z bieżącymi potrzebami i warunkami.

Plan będzie w sposób kompleksowy uwzględniać kwestie infrastrukturalne, organizacyjne i operacyjne, budując całościową logikę zmian – a nie tylko planując rozwój infrastruktury. Dążyć będzie do obniżania negatywnego wpływu transportu na środowisko, klimat i mieszkańców, poprzez zwiększanie udziału przyjaznych środowisku środków transportu (transport publiczny, rower, komunikacja piesza, carsharing, carpooling) oraz zmniejszanie zapotrzebowania na indywidualny transport samochodowy. Wszelkie proponowane działania będą oceniane przez pryzmat ich wpływu na środowisko, klimat i mieszkańców, a także możliwości wzbudzenia dodatkowego ruchu drogowego. Plan wskaże ponadto działania modelowe, które przykładowo mogą dotyczyć promowania ruchu rowerowego i pieszego w szkołach z jednoczesnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jakie są zatem podstawowe cele Planu Zrównoważonej Mobilności?

 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom obszaru Aglomeracji Beskidzkiej takich opcji transportowych, które umożliwiają łatwy dostęp do celów podróży i usług,
 • poprawa stanu bezpieczeństwa, w szczególności pieszych i rowerzystów,
 • redukcja zanieczyszczenia powietrza i hałasu, emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
 • promowanie zbiorowych i niskoemisyjnych form transportu osób i towarów,
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców i gospodarki.

Czyli krótko mówiąc: celem opracowania i wdrożenia takiego planu jest ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz podróży zbiorowych oraz bezemisyjnych na danym obszarze, a w tym przypadku na terenie Aglomeracji Beskidzkiej.

Korzyści dla mieszkańców, jakie mogą wynikać z wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności to w szczególności:

 • stworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej (tras i ścieżek rowerowych), w kontekście komunikacyjnym, jak i turystycznym,
 • atrakcyjniejsza i bardziej dostępna komunikacja zbiorowa,
 • wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego,
 • redukcja emisji spalin,
 • powstawanie nowych centrów przesiadkowych oraz parkingów „parkuj i jedź”.

Prace nad tworzeniem Planu Zrównoważonej Mobilności Aglomeracji Beskidzkiej 2040+ składają się z kilku etapów. Jednym z nich, bardzo istotnym, są konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru Aglomeracji Beskidzkiej. Celem takich spotkań będzie zebranie informacji o oczekiwaniach, potrzebach czy problemach w funkcjonowaniu poszczególnych gmin w obszarach: transportu, zagospodarowania przestrzennego, środowiska, gospodarki, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w konsultacjach społecznych zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.aglomeracjabeskidzka.eu, gdzie będziemy publikować informacje o terminach spotkań.

Relacja z wydarzenia na stronie: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/konstytucja-transportowa.

Galeria