Przejdź do treści Skip to footer
ścieżka rowerowa
Dodano: 10.06.2022

Plan zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej (tzw. SUMP)

Jak chciałbyś, żeby Aglomeracja Beskidzka wyglądała za 20 lat?

Dzieci bawiące się bezpiecznie, czyste powietrze, liczne parki i dużo zieleni? Pieszo na zakupy, czy do pracy?

Taka wizja wydaje się być kusząca, tylko jak ją zrealizować?

Planowanie staje się coraz bardziej skomplikowanym zadaniem, szczególnie kiedy mamy do czynienia z wieloma, często sprzecznymi, żądaniami:

  • utrzymanie wysokiej jakości życia vs. stworzenie atrakcyjnego środowiska dla przedsiębiorstw,
  • ograniczanie ruchu na obszarach „wrażliwych” vs. zapewnienie przepływu towarów i osób,
  • zapewnienie mobilności dla wszystkich vs. ograniczenia finansowe.

Do tego dołóżmy takie kwestie, jak zdrowie publiczne, zmiany klimatyczne, hałas, zanieczyszczenie powietrza i uzależnienie od ropy naftowej.

Rozwiązanie tych kwestii, szczególnie w obszarach miejskich – jako centrach aktywności gospodarczej i miejscach, gdzie szczególnie wzrasta udział ludności - jest sprawą bardzo złożoną.

Przygotowanie Planu zrównoważonej mobilności może okazać się dobrym rozwiązaniem, aby spróbować zmierzyć się z tymi wszystkimi wyzwaniami. Logika SUMP mówi o tzw. „Planowaniu dla ludzi” i skupia się na mieszkańcach. Mieszkańcach jako turystach, jako ludziach biznesu, jako konsumentach, klientach, czy też spełniających inną rolę.

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracji Beskidzkiej, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom oraz biorąc pod uwagę istotę tego dokumentu w procesie planowania inwestycji w zakresie szeroko pojętej mobilności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Planu zrównoważonej mobilności Aglomeracji Beskidzkiej. Ze względu na wysokie koszty takiego opracowania Stowarzyszenie ubiega się o środki unijne na sfinansowanie dokumentu.

Plan zrównoważonej mobilności kładzie szczególny nacisk na  realizację potrzeb społeczeństwa i gospodarki w tym zakresie w miastach i ich otoczeniu funkcjonalnym dla lepszej jakości życia. Bardzo ważnym elementem w procesie powstawania Planu będzie więc partycypacja społeczna. Proces partycypacyjny jest punktem wyjścia do opracowania Planu zrównoważonej mobilności.


Proces realizacji Planu będzie oparty o cykl 12 kroków planowania zrównoważonej mobilności miejskiej:

Rysunek 1 - 12 kroków planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (Sustainable Urban Mobility Planning)

Główne cele, jakie będą przyświecały procesowi jego powstawania to:

  • poprawa stanu bezpieczeństwa;
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza, emisji gazów cieplarnianych, konsumpcji energii i redukcja hałasu;
  • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów;
  • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego
    z korzyścią dla mieszkańców, turystów i gospodarki.

Plan zrównoważonej mobilności jest tematem złożonym, niemniej jednak bardzo interesującym, dlatego dla tych bardziej dociekliwych, poniżej link do „Poradnika - opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, który jest częścią większej inicjatywy Komisji Europejskiej pn.: CIVITAS, będącej siecią miast pracujących na rzecz czystszego, ekologicznego oraz lepszego transportu w Europie.

https://www.pois.gov.pl/media/72913/SMG_Ekspert_Civitas_Prosperity_Poradnik_2019_03_18_podglad_v1.pdf