Przejdź do treści Skip to footer
Ochrona bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027
Dodano: 14.11.2023

Ochrona bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej 2021-2027

Od 6 listopada br. prowadzimy konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Strategia ta jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej uwzględniające zdiagnozowane potencjały i potrzeby, w kontekście możliwości, które daje polityka spójności Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2021-2027.

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027
(z perspektywą do roku 2030) przewiduje m. in. wydatkowanie ponad 15 mln euro w subregionie południowym województwa śląskiego z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 na działania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologicznej, w tym 2 mln euro w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz ponad 13 mln euro w ramach dwóch etapów projektu strategicznego
Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

Zakres tych działań obejmie:

  • wspieranie czynnej ochrony przyrody na obszarach objętych ustawowymi formami ochrony,
  • wspieranie czynnej ochrony przyrody na innych cennych przyrodniczo obszarach wraz z rekomendacją w zakresie objęcia ich ustawową formą ochrony oraz przyjęcia planu ochrony,
  • wsparcie bioróżnorodności na obszarach zurbanizowanych w formie tworzenia i rozwoju zielono-błękitnej infrastruktury (także w kontekście łagodzenia zmian klimatycznych), działania pielęgnacyjne na obszarze parków, skwerów czy innych elementów ogólnodostępnej zieleni miejskiej,
  • usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
  • wspieranie działalności funkcjonujących ośrodków edukacji ekologicznej wraz z utworzeniem platformy współpracy dla wzmocnienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • kampania informacyjno-promocyjna oraz edukacyjna na całym obszarze Aglomeracji Beskidzkiej.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowany będzie projekt Ochrona różnorodności biologicznej - park naturalistyczny przy ulicy Stawowej i Spółdzielców w Bielsku-Białej, który zakłada stworzenie nowej generacji parku w duchu czwartej przyrody* z poszanowaniem istniejącej roślinności w formie użytku ekologicznego. Przedsięwzięcie obejmie integrację urządzonych i półdzikich fragmentów parku, z ograniczaniem kosztów utrzymania poprzez pozostawienie części obszaru bez ingerencji w proces sukcesji roślin. Obejmuje również udostepnienie enklaw dzikiej przyrody, siedlisk z natury trudnodostępnych oraz wyłącznie niezbędną ingerencję w zastany, bioróżnorodny teren, co umożliwi edukację odwiedzących park, obserwację ptaków i roślinności wzbogaconej o gatunki naturalistyczne.

 

*Termin wprowadzony do nauki przez niemieckiego badacza, prof. Ingo Kowarika. Wskazuje na roślinność rozwijającą się samoistnie, w sposób niekontrolowany, bez ingerencji człowieka na opuszczonych, nawet najbardziej zniszczonych terenach. (Źródło: K. Jakubowski, „Czwarta przyroda. Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”, K-ów 2020)