Przejdź do treści Skip to footer
Ochrona bioróżnorodności 2014 -2020 w subregionie południowym
Dodano: 9.12.2022

Ochrona bioróżnorodności 2014 -2020 w subregionie południowym

 Wśród głównych celów statutowych Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka znajduje się szeroko pojęta ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz ochrony bioróżnorodności. Obszary chronione zajmują znaczną część terenu Aglomeracji, ale mimo systematycznie podejmowanych działań prośrodowiskowych, ich degradacja postępuje. Świadomość ekologiczna społeczeństwa rośnie, ale wciąż jest na niewystarczającym poziomie. Tymczasem gatunki i ekosystemy to kapitał naturalny, od którego zależy jakość rozwoju społecznego i gospodarczego, a utrata ich różnorodności i funkcji stanowi jedno z największych zagrożeń środowiskowych na świecie.
Włodarze gmin i powiatów Aglomeracji Beskidzkiej (subregionu południowego województwa śląskiego) 10 lat temu podjęli decyzję o realizacji wspólnego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W projekcie odtworzono zasoby przyrodnicze, usunięto roślinność inwazyjną, zrewitalizowano brzegi rzek i Jeziora Żywieckiego, wytyczono trasy przyrodniczo-dydaktyczne, a w utworzonych ośrodkach edukacji ekologicznej realizowane są kampanie informacyjno-edukacyjne zwiększające świadomość ekologiczną społeczeństwa. Projekty te integrowały elementy związane z ochroną obszarów cennych przyrodniczo oraz edukację ekologiczną, a ich wartością dodaną jest uporządkowanie ruchu turystycznego na tych obszarach w połączeniu z możliwością poznania rodzimych gatunków fauny i flory oraz integracja społeczności lokalnej. W sumie w projekcie zrealizowano 19 przedsięwzięć z zakresu ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej za ponad 100 mln zł:


Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap I

BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap II

BIELSKO-BIAŁA MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I

GMINA BUCZKOWICE

Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap II

GMINA BUCZKOWICE

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz  z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

GMINA GILOWICE

Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica

GMINA ŁĘKAWICA

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne

GMINA ŁODYGOWICE

Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka

GMINA PORĄBKA

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz

GMINA RADZIECHOWY-WIEPRZ

Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w Gminie Skoczów

GMINA SKOCZÓW

Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły

GMINA UJSOŁY

Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi

GMINA WĘGIERSKA GÓRKA

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej

GMINA WILKOWICE

Budowa kompleksu edukacyjno-ekologicznego w Gminie Wisła

GMINA WISŁA

Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych - etap I

MIASTO USTROŃ

Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu

MIASTO USTROŃ

Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego

MIASTO ŻYWIEC

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA

POWIAT ŻYWIECKI


W ramach projektu 32,17 ha siedlisk objęto wsparciem w zakresie bioróżnorodności, powstało również 8 ośrodków edukacji ekologicznej, a utworzenie dwóch kolejnych jest finalizowane.

Zapraszamy do korzystania z bogatej oferty Centrów Edukacji Ekologicznej w naszym subregionie:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Skoczowie https://cee.skoczow.pl/

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle https://cee.wisla.pl/

Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza w Bielsku-Białej https://ekosynteza.bielsko-biala.pl/

Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA w Żywcu Moszczanicy http://arka.moszczanica.pl/oferta/

Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach http://cee.czechowice-dziedzice.pl/

Miejskie Centrum Ekologicznej w Żywcu http://www.mce.zywiec.pl/pl/o-centrum

Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz https://centrumbio.info/

Centrum Edukacji Ekologicznej w Gminie Łękawica https://lekawica.com.pl/centrum-edukacji-ekologicznej-w-kocierzu-rychwaldzkim-1

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach https://www.biblioteka-buczkowice.pl/o-nas-oee

Efekty zrealizowanych w subregionie inwestycji udało się podsumować obrazem dzięki środkom pozyskanym w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.
Wersja standard: https://www.youtube.com/watch?v=H6PCjxNfEfU&list=PLoWbTAAbZ4L-8bSo1vsCGjcWFbsc2a-xo&index=8
Wersja z audiodeskrypcją: https://www.youtube.com/watch?v=8LoC5K9iUYg&list=PLoWbTAAbZ4L-8bSo1vsCGjcWFbsc2a-xo&index=5

W ramach kolejnej perspektywy finansowej Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka planuje kontynuację działań skupionych na ochronie bioróżnorodności i edukacji ekologicznej mieszkańców i turystów. Dwa projekty kluczowe oraz zintegrowane inwestycje terytorialne zakładają m. in. wsparcie ośrodków edukacyjnych w przygotowaniu i realizacji oferty programowej, działania czynnej ochrony przyrody na obszarach chronionych, działania podnoszące poziom bioróżnorodności i adaptacyjność do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych oraz usuwanie inwazyjnych gatunków obcych.

O szczegółach tych działań będziemy informować wkrótce.

Galeria