Przejdź do treści Skip to footer
Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego
Dodano: 11.06.2024

Nowe władze Aglomeracji Beskidzkiej – absolutorium dla Zarządu

10 czerwca miało miejsce pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w nowej kadencji samorządowej. Stowarzyszenie zrzesza wszystkie (41) gminy i powiaty subregionu południowego województwa śląskiego.

Podczas obrad wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Wśród 13 członków Zarządu znaleźli się:

  • na podstawie zapisów statutu Stowarzyszenia: Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej (jako statutowy Przewodniczący Stowarzyszenia), Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Janina Żagan – Starosta Cieszyński, Adrian Midor – Starosta Żywiecki, Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Cieszyna, Marian Błachut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic oraz Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca,
  • na podstawie dokonanego statutowo wyboru: Sylwia Cieślar – Wójt Gminy Goleszów, Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia, Anna Skotnicka-Nędzka – Wójt Gminy Jaworze, Janusz Pierzyna – Wójt Gminy Jasienica, Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy - Wieprz  oraz Wojciech Urbański – Wójt Gminy Świnna .

Jako Zastępcę Przewodniczącego Stowarzyszenia wybrano ponownie Andrzeja Płonkę – Starostę Bielskiego. Z kolei w Komisji Rewizyjnej zasiadać będą: Jacek Kaliński – Wójt Gminy Kozy (jako Przewodniczący Komisji), Janusz Król – Wójt Gminy Zebrzydowice oraz Tadeusz Karolini - Wójt Gminy Łodygowice.

W trakcie posiedzenia jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2023 oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Wśród najważniejszych działań Stowarzyszenia w tym okresie wskazano wybór do dofinansowania projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów w ramach programu Kolej Plus, zakończenie prac nad „Strategią Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)” oraz nad „Planem Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+”, a także zakończenie wdrażania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

W ostatniej części posiedzenia Paweł Niklewicz – dyrektor biura Stowarzyszenia – omówił kwestie finansowania inwestycji ze środków europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz organizację planowanych projektów własnych Stowarzyszenia w najbliższych latach. Na realizację instrumentów terytorialnych takich jak ZIT oraz realizację projektów strategicznych Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka pozyskało dla siebie i dla swoich członków – samorządów subregionu południowego, ok. 350 mln euro. Są to inwestycje z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności (w tym regionalnych tras rowerowych), kultury i turystyki, ochrony różnorodności biologicznej, szkolnictwa branżowego, niwelowania skutków działalności przemysłowej oraz wsparcia kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego. Projekty strategiczne to projekty ujęte w tzw. Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego, m. in.  planowany w Bielsku-Białej węzeł przesiadkowy czy rozwój zeroemisyjnej mobilności na obszarze wokół Jezior: Żywieckiego i Międzybrodzkiego. Biuro Stowarzyszenia opracowało „Strategię Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)”, której zatwierdzenie i pozytywna opinia Zarządu Województwa Śląskiego i Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej było warunkiem uruchomienia środków. Stało się to na przełomie 2023 i 2024 roku, co pozwoliło kilka miesięcy temu uruchomić Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Beskidzkiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Na chwilę obecną realizowanych jest kilka naborów ZIT, a dwa zostały zakończone (transport publiczny). Wartość projektów w zakończonych naborach przekracza 140 mln zł.