Przejdź do treści Skip to footer
Nabór kandydatów na członków Grupy konsulacyjnej
Dodano: 7.02.2023

Nabór kandydatów na członków Grupy konsultacyjnej dla Zarządu Stowarzyszenia

ZAPROSZENIE do udziału w naborze kandydatów na członków Grupy konsultacyjnej pełniącej funkcje ciała doradczego dla Zarządu Stowarzyszenia w procesie planowania rozwoju obszaru Aglomeracji Beskidzkiej.

Nasz cel

Dla zapewnienia szerokiej partycypacji w procesie konsultowania kierunków rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej oraz projektów dokumentów planistycznych, programowych i strategicznych opracowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka, w tym Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027, Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę o powołaniu Grupy konsultacyjnej.

Dla kogo

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do przedstawicieli podmiotów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej Strategią Rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji, a także partnerów społecznych, gospodarczych (w tym m.in.: organizacje pracodawców i pracowników, izby gospodarcze i izby rolnicze, instytucje otoczenia biznesu, podmioty ekonomii społecznej) oraz środowisko naukowe.

Zasięg geograficzny Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka

Obejmuje obszar powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i Miasta Bielska-Białej.

Stowarzyszenie zrzesza 41 jednostek samorządu terytorialnego: Bielsko-Biała – Miasto na prawach powiatu, Powiat Bielski, Gmina Bestwina, Gmina Buczkowice, Gmina Czechowice-Dziedzice, Gmina Jasienica, Gmina Jaworze, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Miasto Szczyrk, Gmina Wilamowice, Gmina Wilkowice, Powiat Cieszyński, Gmina Brenna, Gmina Chybie, Miasto Cieszyn, Gmina Dębowiec, Gmina Goleszów, Gmina Hażlach, Gmina Istebna, Gmina Skoczów, Gmina Strumień, Miasto Ustroń, Miasto Wisła, Gmina Zebrzydowice, Powiat Żywiecki, Gmina Czernichów, Gmina Gilowice, Gmina Jeleśnia, Gmina Koszarawa, Gmina Lipowa, Gmina Łękawica, Gmina Łodygowice, Gmina Milówka, Gmina Radziechowy -Wieprz, Gmina Rajcza, Gmina Ślemień, Gmina Świnna, Gmina Ujsoły, Gmina Węgierska Górka, Miasto Żywiec.

Zakres działań Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  1. Cel strategiczny 1: Sprawiedliwa i zielona transformacja gospodarki Aglomeracji Beskidzkiej
  2. Cel strategiczny 2: Zmniejszenie emisyjności oraz integracja transportu i mobilności Aglomeracji Beskidzkiej
  3. Cel strategiczny 3: Podniesienie jakości środowiska naturalnego Aglomeracji Beskidzkiej
  4. Cel strategiczny 4: Rozwój turystycznego i kulturowego potencjału Aglomeracji Beskidzkiej
  5. Cel strategiczny 5: Sprawne zarządzanie procesami rozwojowymi Aglomeracji Beskidzkiej

Nasi potencjalni partnerzy powinni prowadzić działalność w ramach lub na rzecz co najmniej jednej z w/w dziedzin tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027.

Zadania Grupy konsultacyjnej

Grupa konsultacyjna sprawować będzie funkcję ciała doradczego, opiniodawczego w zakresie planowania rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej, w tym przygotowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Funkcjonowanie Grupy konsultacyjnej będzie miało charakter społeczny. Jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki lub zwrot poniesionych kosztów z tytułu udziału w posiedzeniach i pracach Grupy.

Warunki udziału w naborze

  1. Warunkiem przystąpienia do naboru na członka Grupy konsultacyjnej jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie na adres biuro@aglomeracjabeskidzka.eu do 14 lutego 2023 r.
  2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze) musi być opatrzony podpisem (skan dokumentu lub pdf z podpisem kwalifikowanym) osoby upoważnionej do reprezentowania zgłoszeniodawcy.
  3. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
  4. Złożenie formularza nie jest równoznaczne z wyborem na członka Grupy. Niespełnienie wymogów wskazanych w ogłoszeniu skutkuje odrzuceniem zgłoszenia.
  5. Kryteria wyboru członków Grupy konsultacyjnej z grona zgłoszonych kandydatów określa Regulamin Grupy konsultacyjnej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu drogą mailową inowak@aglomeracjabeskidzka.eu.

Osoba do kontaktu: Izabela Szczerbik-Nowak, tel. 33 822 70 11

Załącznik nr 1. Regulamin Grupy konsultacyjnej

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy