Przejdź do treści Skip to footer
tory kolejowe
Dodano: 29.11.2021

LK190 zgłoszone do II etapu KOLEJ+

Opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków) już za nami.

Wymagane w II etapie Programu Kolej Plus dokumenty z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym dla przedmiotowego projektu zostały złożone do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
23 listopada br. Wnioskodawcy zobowiązani byli do przygotowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego określającego zakres prac oraz przewidywany koszt projektu. Ponadto należało udokumentować przeprowadzone spotkania informacyjne ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, skompletować opinie, stanowiska instytucji, które będą realizować przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu i podmiotów/instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację projektu. Istotne było również przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, a także dołączenie deklaracji organizatora przewozów o uruchomieniu i finansowaniu przewozów na planowanym do rewitalizacji odcinku linii kolejowej.

Z uwagi na kwestie organizacyjne związane z finansowaniem projektu oraz partycypacji Samorządu Województwa Śląskiego w jego realizacji, funkcja Lidera została przeniesiona ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej na Miasto Bielsko-Białą, natomiast Stowarzyszenie przyjęło funkcję Partnera/Koordynatora projektu.

W kolejnym etapie projekty będą podlegały wielokryterialnej ocenie. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ciągu 3 miesięcy przeprowadzą analizę wniosków, w wyniku czego utworzona zostanie lista rankingowa projektów. Po akceptacji listy ze strony Ministerstwa Infrastruktury, wnioskodawcy zostaną poinformowani o kwalifikacji projektów do realizacji w Programie.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Na realizację projektów w Programie przeznaczono 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Zainteresowanych tematem LK 190 zapraszamy do zapoznania się z ciekawym artykułem http://silesiainfotransport.pl/?p=47562, w którym można znaleźć odpowiedzi na wątpliwości mieszkańców zgłaszane podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu rewitalizacji LK190.