Przejdź do treści Skip to footer
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)
Dodano: 6.11.2023

Konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030)

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030). Strategia ta jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju Aglomeracji Beskidzkiej uwzględniające zdiagnozowane potencjały i potrzeby, w kontekście możliwości, które daje polityka spójności Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2021-2027.

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdują się TUTAJ

W dokumencie określono cele operacyjne i kierunki działań skierowane na osiągnięcie głównego celu ujętego w wizji: Aglomeracja Beskidzka obszarem aktywnym gospodarczo, zasobnym w zieloną energię, dobrze skomunikowanym, wykorzystującym swoje naturalne walory przyrodniczo-krajobrazowe i zróżnicowane dziedzictwo kulturowe w sposób zrównoważony, tworząc w oparciu o szeroką współpracę ugruntowany potencjał turystyczny i społeczno-gospodarczy.

Na podstawie Strategii do subregionu południowego województwa śląskiego trafią środki europejskie na realizację samorządowych inwestycji z zakresu:

 • poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
  oraz mieszkalnych,
 • transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii,
 • rozwoju transportu publicznego i zrównoważonej mobilności,
 • rozwoju infrastruktury rowerowej,
 • rozwoju turystyki i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej,
 • niwelowania skutków działalności pogórniczej, poprzemysłowej,
 • rozwoju kształcenia branżowego,
 • wsparcie obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją.

Sama pula środków na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 to ponad 150 mln euro, którymi Aglomeracja Beskidzka dysponuje na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego. Do puli tej dodać należy środki na inwestycje zaplanowane jako tzw. przedsięwzięcia strategiczne, dla których finansowanie zostało z góry określone w ramach programów unijnych Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027. Te projekty to m. in.:

 • Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim;
 • Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej;
 • Budowa północnej śródmiejskiej obwodnicy Miasta Bielska-Białej;
 • Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej;
 • Wsparcie kompetencyjne kadr administracji publicznej w Aglomeracji Beskidzkiej.

Biorąc zatem pod uwagę sumę wyżej wymienionych działań środki europejskie jakie trafią do Aglomeracji Beskidzkiej na podstawie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030) to ponad 350 mln euro.