Przejdź do treści Skip to footer
żarówka na tle nieba
Dodano: 18.03.2021

Konsultacje nowej Regionalnej Strategii Innowacji

Departament Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad nową Regionalną Strategia Innowacji w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Aktualizacja dokumentu prowadzona jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest opracowywany przez Zespół Naukowy złożony z przedstawicieli:

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
  • Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”,
  • Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
  • Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju technologicznego regionu.

Przyjęcie dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na połowę 2021 r. tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko” i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi do projektu można przesyłać do 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na formularzu elektronicznym na adresy:

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/konsultacje_ris_wsl_2030_150321

W ramach konsultacji zaplanowano również 4 spotkania on-line (Zoom) dla każdego z subregionów z obszaru województwa  śląskiego. Dla subregionu południowego ustalono termin na 30.03 br., godz. 12:00 – 14:00.

Zaproszenie do udziału skierowane jest w szczególności do przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji finansowych.

Szczegóły oraz zapisy na stronie: https://ris.slaskie.pl/czytaj/marszalek_wojewodztwa_slaskiego_zaprasza_na_spotkania_konsultacyjne_w_subregionach_projektu_regionalnej_strategii_innowacji_wojewodztwa_slaskiego_2030