Przejdź do treści Skip to footer
Głos naszego regionu w Komitecie Monitorującym największy program unijny
Dodano: 5.04.2024

Głos naszego regionu w komitecie monitorującym największy program unijny

Miło nam poinformować, że Burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut, który jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka został powołany w skład Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (dalej FEnIKS) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Pan Marian Błachut reprezentuje w tym gremium stronę samorządową z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych.

Komitet Monitorujący jest niezależnym organem opiniodawczo-doradczym, wspierającym Instytucję Zarządzającą w procesie monitorowania i wdrażania programu FEnIKS. Członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzają metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów w ramach tego Programu oraz ich zmiany, propozycje Instytucji Zarządzającej dotyczące zmiany Programu, końcowe sprawozdanie z wykonania Programu, a także plan ewaluacji dla Programu oraz jego zmiany.

Program FEnIKS stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Środki Programu będą przeznaczone na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia. 

Program FEnIKS stanowi również, obok programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, źródło finansowania celów i kierunków działań zdefiniowanych w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Terytorialnego Aglomeracji Beskidzkiej na lata 2021-2027 (z perspektywą do roku 2030), w tym inwestycji strategicznych z obszaru transportu w naszym subregionie, takich jak budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej czy budowa północnej śródmiejskiej obwodnicy Miasta Bielska-Białej.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że Członkowie Stowarzyszenia działają również w ramach Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. W gremium tym zasiadają Andrzej Płonka – Starosta bielski (z ramienia Związku Powiatów Polskich), a także Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielska-Białej/ Przewodniczący Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka i Paweł Niklewicz - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka (z ramienia Stowarzyszenia).

Składamy Panu Burmistrzowi gratulacje w związku z objęciem tak odpowiedzialnej funkcji, służącej również mieszkańcom naszego regionu.