Przejdź do treści Skip to footer
Dodano: 13.11.2020

Dostępny Urząd – Efektywny Samorząd

Stowarzyszenie AGLOMERACJA BESKIDZKA wspólnie ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego złożyło wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. Dostępny Urząd - Efektywny Samorząd w ramach konkursu Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W celu złożenia projektu w partnerstwie, podpisane zostało przez oba Stowarzyszenia porozumienie o współpracy w ww. zakresie.
 
Projekt ma na celu wsparcie merytoryczne i finansowe samorządów w wypełnianiu obowiązków unikających z Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie w dniu 20 września 2020 r. Ustawa nakłada na każdy organ władzy samorządowej szereg obowiązków, w tym wyznaczenie do 30 września 2020 r. co najmniej jednej osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw dostępności. We wniosku o dofinansowanie założono bezpłatny udział w szkoleniach, które służą podniesieniu kwalifikacji zarówno kierowników komórek organizacyjnych lub pracowników działów HR  w urzędach jak i dla koordynatorów dostępności, a także przegląd procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności.
 
W ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień i dostępności środków w projekcie (po zrealizowaniu programu szkoleń) możliwe jest w projekcie dokonywanie drobnych dostosowań w urzędach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.